Statistika

Novi, slovenski zakon o transplantaciji je bil sprejet leta 2000.

več...

 

 

Spremljajte nas

tudi na   

 

 


Temeljne naloge in pooblastila

Zakonska podlaga za ustanovitev in delovanje javnega zavoda Slovenija-transplant sta

Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 12/2000) in

Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/2007) ter

Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/2015).

Naše temeljne naloge in pooblastila so: 

 • pospeševanje transplantacijskega programa, vključno s pridobivanjem organov, tkiv in celic
 • koordinacija transplantacijske dejavnosti na nacionalni in mednarodni ravnni
 • nadzor nad izvajanjem vseh aktivnosti na področju transplantacijske dejavnosti v naši državi.

Na podlagi Zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 12/00) in Statuta Zavoda dejavnost zavoda zajema naslednje:

 • koordiniranje delovanja strokovnih enot v zdravstvenih zavodih, ki sodelujejo pri ugotavljanju umrlih darovalcev, odvzemu, presaditvi in shranjevanju delov človeškega telesa ter tipizaciji tkiv in ugotavljanju tkivne skladnosti ter izbiri darovalcev in prejemnikov na območju Republike Slovenije,
 • vodenje predpisanih evidenc,
 • dograjevanje in vzdrževanje osrednjega informacijskega sistema za transplantacijsko dejavnost,
 • zagotavljanje dograjevanja registra nesorodnih darovalcev kostnega mozga,
 • sodelovanje s sorodnimi nacionalnimi in transnacionalnimi sistemi s področja transplantacije,
 • proučevanje medicinskih, pravnih, etičnih, ekonomskih in socialnih vprašanj na področju odvzemov in presaditev organov in tkiv,
 • seznanjanje javnosti s pomenom darovanja organov po smrti zaradi presaditve drugi osebi,
 • vodenje list bolnikov, ki čakajo na presaditev organa, tkiva ali celice,
 • organiziranje strokovnih srečanj in drugih oblik izobraževanja na državni in mednarodni ravni,
 • organiziranje posvetovalnih teles in koordiniranje njihovega dela.

Na podlagi Zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 12/00) so bili doslej že sprejeti naslednji podzakonski akti:

Pravilnik o medicinskih merilih, načinu in postopku ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije za ugotavljanje možganske smrti

UL RS 70/2001

Pravilnik o postopku obveščanja o smrti oseb, ki pridejo v poštev kot dajalci delov človeškega telesa zaradi presaditve

UL RS 85/2001

Pravilnik o sestavi, načinu imenovanja in pravilih za delovanja Etične komisije za presaditve

UL RS 30/2002

Navodilo o postopkih in aktivnostih na področju pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve

UL RS131/2003

Pravilnik o načinu povezovanja s sorodnimi tujimi in mednarodnimi organizacijami in izmenjavi delov človeškega telesa z drugimi državami Pravilnik o načinu shranjevanja in prevoza delov človeškega telesa, namenjenih za presaditev

UL RS 70/2003

Pravilnik o načinu vodenja evidenc opravljenih odvzemov in presaditev

UL RS 70/2003

Pravilnik o načinu varstva osebnih podatkov dajalcev in prejemnikov

UL RS 75/2003

Pravilnik o načinu vodenja čakalnih list ter imunogenetska in medicinska merila za določitev vrstnega reda in izbiro prejemnika delov človeškega telesa

UL RS 70/2003

Pravilnik o načinu delovanja in pogojih za razvoj nacionalnega programa zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic in načinu delovanja registra nesorodnih dajalcev KMC

UL RS 75 /2003

Pravilnik o postopkih zbiranja, shranjevanja in uporabe krvotvornih matičnih celic

UL RS 104/2003

Pravilnik o sledljivosti in uničenju človeških organov namenjenih za presaditev ter o nacionalni identifikacijski številki ter obrazec Poročilo o uničenju organa

UL RS 76/2015

Pravilnik o poročanju in obvladovanju hudih neželenih dogodkov in hudih neželenih reakcij pri ravnanju s človeškimi organi

UL RS 76/2015

 V pripravi pa so še naslednji podzakonski akti:

 • Pravilnik o določitvi kadrovskih, prostorskih, tehničnih in drugih pogojih za pdirobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti odvzema, presaditve in shranjevanja delov človeškega telesa
 • Pravilnik o načinu dela transplantacijskih koordinatorjev v zdravstvenih zavodih
 • Pravilnik o načinu testiranja dajalcev glede bolezni, ki se prenašajo s presaditvijo

Katalog informacij javnega značaja

Postanite darovalec tudi vi!


Slovar

pridobivanje

postopek, ki omogoča, da so deli človeškega telesa na razpolago, zlasti pa zajema postopek vrednotenja in izbire darovalcev, preverjanje pogojev za darovanje, odvzem delov človeškega telesa, embaliranje in transport do transplantacijskega centra ali tkivne banke

več...